Ziekteverzuim

Arbodienst

De werknemer moet bij de ziekmelding globaal rapporteren wat zijn toestand is. Hij hoeft geen gedetailleerde informatie te verschaffen over de aard en oorzaak van zijn ziekte. De werkgever hoeft echter geen genoegen te nemen met een eenvoudige ziekmelding. De werknemer moet duidelijk maken welke stappen hij onderneemt om weer arbeidsgeschikt te raken. 

Maak het de werknemer bij de ziekmelding niet te makkelijk, maar stel minimaal vijf van de volgende vragen:
Wat is je verpleegadres, waar verblijf je?
Via welk telefoonnummer ben je bereikbaar?
Wat is er aan de hand (let op privacy)?
Hoe gaat het nu met je?
Waarom kun je niet komen werken?
Wat heb je nodig om wel te komen?
Welke werkzaamheden van jezelf zou je wel kunnen uitvoeren?
Welke andere werkzaamheden zou je kunnen uitoveren?
Heb je al contact gehad met de huisarts?
Welke stappen heb je ondernomen of ga je ondernemen om beter te worden? 
Heeft jouw verzuim iets met het werk te maken?
Wat kan ik voor je doen om te herstellen?
Zijn er lopende werkzaamheden die moeten worden overgenomen?
Wat staat er in jouw agenda?
Wie moet er geïnformeerd worden?
Wat wil je dat er aan jouw collega's wordt verteld?
Wat is je verwachting omtrent je herstel?
Wanneer denk je weer aan het werk te kunnen? 
Is er iemand aansprakelijk te stellen voor het verzuim?
Spreek ook een volgend contactmoment af.

De werkgever kan de ziekmelding niet zonder meer weerleggen. Hiervoor moet hij een bedrijfsarts inschakelen. Het is goed om de bedrijfsarts voordat hij in gesprek gaat met de werknemer te informeren. De bedrijfsarts mag zonder toestemming van de werknemer geen informatie aan de werkgever doorgeven.

Wij werken samen met de professionals van Verrzuimteam.nl. Zij fungeren als Arbodienst. Het aanmaken van een account is kosteloos en eenvoudig. Ook aan ziek- en betermeldingen zijn geen kosten verbonden. Pas wanneer een professional wordt ingeschakeld om het verzuim Poortwachterproof te begeleiden, ontvangt u een nota.


Wet verbetering poortwachter

Verplichtingen

 

 

Week 6

probleemanalyse is door een bedrijfsarts opgesteld

Week 8

plan van aanpak is opgesteld

Elke 6 weken

evaluatiegesprek tussen werkgever en werknemer (vastleggen)

Week 42

ziekmelding aan UWV

Week 52

eerstejaarsevaluatie (evalueren plan van aanpak en  voorgang)

Week 67

uiterlijke week voor aanvraag vervroegde WIA-uitkering

Maand 20

opstellen re-integratieverslag door werkgever en werknemer, medische gegevens via bedrijfsarts

Maand 21

uiterlijk in week 91 aanvragen WIA uitkering door werknemer

Week  104

laatste week loondoorbetaling, mits geen sanctie wordt opgelegd

 

Tips

 

Opvolgende ziekmeldingen

Let op: ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als 1 ziekmelding. De aanvangsdatum van het ziekteverzuim is de 1e dag  van de 1e ziekmelding.

 

Verantwoordelijkheid Poortwachter

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat de Poortwachter termijnen worden nagekomen. Door een contract te sluiten met een Arbodienst worden deze verantwoordelijk niet overgenomen. Het is belangrijk dat de werkgever het verzuimdossier goed bijhoudt, de data agendeert en de vinger aan de pols houdt bij de Arbodienst. Dit om een sanctie van het UWV te voorkomen en ook het derde ziektejaar het loon door te moeten betalen.

 

Passend werk

Wanneer een werknemer niet kan re-integreren in zijn eigen werk (ook niet door aanpassing van het werk of de werkplek), dan moet u eerst binnen het bedrijf op zoek naar ander passend werk. Wanneer ook hierin geen oplossing kan worden gevonden, dan dient u uit te kijken naar een andere werkgever (spoor 2).

 

Kosten re-integratiebedrijf

Wanneer de werkgever een re-integratiebedrijf inschakelt om terugkeer naar werk te begeleiden of te versnellen, dan is een ziekteverzuimverzekeraar vaak bereid hierin een bijdrage te leveren. Informeer hiernaar alvorens een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld.

 

Deskundigenoordeel UWV

Zijn de werkgever en de werknemer het niet met elkaar eens, dan kan een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd. Een deskundigenoordeel kan ook worden gevraagd om tussentijds te controleren of de werkgever voldoet aan zijn verplichtingen vanuit de Wet Poortwachter en op het juiste spoor zit. Ook wanneer de werkgever en de werknemer het beiden niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts, is een deskundigenoordeel aan te bevelen.

 

Opschorten loondoorbetaling

Wanneer een werknemer zich niet houdt aan de verzuimregels, dan kan u de loonbetaling opschorten of zelfs volledig stopzetten. Hiervoor moet u hem wel eerst (schriftelijk) waarschuwen en de kans geven de regels alsnog na te leven.

 

Verhalen schade derden

Als een werknemer zich ziek meldt omdat een ongeluk of schade door derden is aangericht, dan kan de werknemer de verzuimkosten en eventuele andere schade op deze partij verhalen.

 

Bedrijfsongeval


Je moet een bedrijfsongeval direct bij de Arbeidsinspectie melden als de medewerker aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. Als de medewerker direct na een behandeling weer aan het werk of naar huis gaat, dan is er (meestal) geen sprake van ernstig letsel en hoef je geen melding te doen bij de Arbeidsinspectie. Onder 'blijvend letsel' wordt bijvoorbeeld verstaan: amputatie, blindheid of chronische lichamelijke of traumatische klachten. het gaat dus ook om psychisch letsel.
Als werkgever kan je een boete krijgen van de Arbeidsinspectie of aansprakelijk worden gesteld door de werknemer als je onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebt genomen. Je moet ervoor zorgen dat gereedschap goed wordt onderhouden en er steeds op blijven toezien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.