Tips

Praktische tips

 • Netwerkmatch

  05-04-2017, Monique Bouman

   

  Ben jij ook weleens benieuwd of je netwerk ook echt voor je kan werken? Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het werkt. Mijn ervaring is de volgende: in oktober 2016 sprak ik met iemand uit mijn netwerk om bij te praten. Tijdens dit gesprek stel ik een gerichte zoekvraag: ik ben op zoek naar een stageplek zodat ik de kennis uit mijn opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie in de praktijk kan toepassen. Mijn netwerkcontact zegt dat ze misschien wel iets weet. Twee maanden later vertelt ze dat ik contact kan opnemen voor een stageplek! En ondertussen heb ik 4 weken stage achter de rug. Heel erg bedankt voor je hulp, Elise Visser van Easy Personeel B.V. 

 • Ziekmelding door een conflict

  ,

  Wij krijgen regelmatig te maken met een arbeidsconflict . Wat kan je er aan doen en word je als werkgever buiten spel gezet als dat leidt tot een ziekmelding?

  Het is steeds gebruikelijker dat een mediator wordt ingeschakeld. Meestal op advies van de bedrijfsarts. Een waardevolle medewerker kan hierdoor worden behouden en met veel plezier terugkeren op de werkvloer.
  Het is overigens vaak het geval dat partijen niet meer met elkaar verder kunnen. Beëindiging van het dienstverband behoort dan tot de mogelijkheden, waarbij de werknemer aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Dit kan een hele mooie oplossing zijn, die acceptabel is voor de werknemer en betaalbaar voor de werkgever. 

  Een voorbeeld uit onze dagelijkse praktijk. Er was sprake van een ziekmelding waarbij het erop leek dat werkgever en werknemer niet meer op één lijn konden komen. Met name de werknemer had het gevoel dat hij werd weggepest door de werkgever. De oorzaak was een aantal verkeerd begrepen opmerkingen en misinterpretatie van afspraken. Deze gingen een heel eigen leven leiden, waardoor de medewerker niet meer in staat was zijn werkzaamheden uit te voeren. Hij voelde zich niet meer veilig op de werkvloer. Daarnaast was er veel veranderd in zijn privé-situatie, waardoor hij graag nieuwe afspraken wilde maken over werktijden.

  Tijdens het mediationgesprek, werd een sfeer van veiligheid gecreëerd, waardoor de medewerker openheid van zaken durfde te geven. De werkgever had juist veel begrip voor de situatie.  De werknemer kreeg lang niet overal zijn zin. Er werden duidelijke afspraken gemaakt. De werknemer is na het gesprek weer aan het werk gegaan. De lucht was geklaard en de nodige afspraken waren gemaakt om herhaling te voorkomen. Deze afspraken zijn onder onze persoonlijke begeleiding gemaakt en ook zorgvuldig vastgelegd. 

  Gedurende de mediation is er ruimte voor emoties, meningen en wensen. Wij stellen vragen en helpen te navigeren door de (voor)oordelen, misverstanden en verdriet of pijn. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar in deze fase wordt er wel begrip gecreëerd voor elkaar, waardoor gewerkt kan worden aan de volgende stap: het werken aan oplossingen. 

  Wanneer zaken weer in perspectief moeten worden gezet, klein of groot, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag zoeken naar oplossingen 072 - 763 0 732 of mail info@easypersoneel.nl 

 • Ziekmelding door conflict

  03-07-2014, Helma Zonneveld

  Bloemen als dank, doordat een ziekmelding door een conflict door ons werd opgelost door het dienstverband te beëindigen.

  Nadat de bedrijfsarts constateerde dat er geen sprake was van ziekte, maar door een conflict, werd de personeelsadviseur van Easy Peresoneel ingeschakeld om het probleem op te lossen. Er was teveel gebeurd om het conflict nog op te lossen De werknemer had inmiddels een jurist ingeschakeld. Wat de werkgever betrof mocht de werknemer echter nog terugkeren in het werk, hij zou echter wel zijn gedrag aan moeten passen en zich persoonlijk moeten ontwikkelen. De werknemer wilde echter niet meer terugkeren. Door Easy Pesoneel werd onderhandeld over de beëindigingsvoorwaarden en een beëindigingsovereenkomst opgesteld. De vergoeding werd beperkt tot aanvulling van het WW-inkomen gedurende een beperkt aantal maanden.

  De opdrachtgever beloonde Easy Personeel met bloemen en bedankte voor de hulp. Alleen door te doen waar we goed in zijn: ontzorgen en oplossen!

 • Personeelsadviseur op abonnementsbasis

  13-01-2014, Tom van Kimmenade, budgetbroodjes

  Tom van Kimmenaede: "We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat we volledig ontzorgt werden. In 2014 gaan we verder met het professionaliseren van het P&O beleid.

  Op het gebied van P&O hebben we zelf niet de tijd en de kennis om alles goed te regelen. Door onze groei werd het tijd om een specialist in te schakelen. Claudine Laan is begin 2013 gestart met een personeelsscan, waarin de hiaten werden blootgelegd. Hierna is een plan van aanpak opgesteld, op basis van een betaalbaar abonnement is Claudine aan de slag gegaan. Zij heeft P&O instrumenten ontwikkeld en heeft ons het hele jaar begeleid bij de implementatie. Een goede arbeidsovereenkomst is opgesteld die we voor elke nieuwe medewerker kunnen gebruiken. Het is heel prettig dat we op tijd op de hoogte worden gesteld als er een contract afloopt, zodat we met de medewerker in gesprek kunnen gaan.

  Doel was ook om beoordelingsgesprekken te houden met de medewerkers en meer structuur en inhoud aan de gesprekken te geven. Er zijn resultaatgerichte functieomschrijvingen en praktische beoordelingsformulieren ontwikkeld. De begeleiding bij de beoordelingsgesprekken hebben ervoor gezorgd dat we nu een team van gemotiveerde medewerkers hebben op alle locaties. We kunnen Claudine altijd bellen of mailen met een vraag en dan is er snel een duidelijk antwoord." Aldus Tom van Kimmenaede, eigenaar van Budget Broodjes. 

 • Stopzetten loon zieke werknemer

  02-01-2013, Helma Zonneveld

  Jeroen Zaalberg: "Toen de werknemer zijn verplichtingen (opnieuw) niet na kwam, ontzorgde Easy Personeel mij volledig."

  Er werden waarschuwingsbrieven gestuurd, waarin werd gedreigd met het staken van de loondoorbetaling. Na enkele weken heeft de kantonrechter, mede hierdoor, de arbeidsovereenkomst ontbonden, waarna uiteraard de loondoorbetalignsverplichting verviel."

  Door de unieke samenwerking tussen Easy Personeel en Verzuimteam.nl worden werkgevers volledig ontzorgt bij het begeleiden van ziekteverzuim. Als een medewerker weigert te re-integreren, hij verschijnt bijvoorbeeld niet bij de bedrijfsarts, dan wordt direct actie ondernomen, zodat de loon van de zieke werknemer kan worden ingehouden. Het UWV verwacht van een werkgever dat hij deze actie onderneemt. Doet hij dit niet, dan wordt dit beschouwd als onvoldoende inspanningen om de medewerker te re-integreren en volgt er een loonsanctie (3e jaar loondoorbetaling). 

  Jeroen Zaalberg is eigenaar van een transportbedrijf. Het ziekteverzuim werd begeleid door een traditionele arbodienst. Na twee jaar ziekte werd een loonsanctie opgelegd. Jeroen: "Ik ging er vanuit dat mijn arbodienst mij terdege adviseerde en die zaken oppakte die wettelijk nodig zijn. Het was heel vervelend om na twee jaar ziekte te constateren dat ik ook nog het derde jaar het loon moest doorbetalen, met name omdat de zieke werknemer niet meewerkte aan zijn re-integratie."

  "Als mijn voormalige arbodienst de service had verleend die Verzuimteam.nl en Easy Personeel mij verleenden, had het probleem veel eerder opgelost geweest. Ik ben zeer dankbaar dat ze mij hebben begeleid.”  Aldus Jeroen Zaalberg.

 • Boekhouders worden accountmanagers

  07-09-2013, Pascalle Beekman

  Boekhouders moeten worden omgeturnd tot accountmanagers. Een accountantskantoor waar een cultuurverandering moest plaatsvinden, riep de hulp in van Easy Personeel.  

  Na input van de werkgever en interviews met de werknemers, worden er resultaatgerichte functieomschrijvingen opgesteld, die als basis dienen voor prestatiegerichte beoordelingsformulieren. Prisma begeleidt bij de gesprekken, zodat er aan het einde van het gesprek heldere doelen worden gesteld en de afspraken met de medewerkers worden vastgelegd.

  De werkgever: “Het proces heeft het één en ander teweeggebracht:

  *

  Meer besef bij de medewerkers over de ontstane situatie.

  *

  Meer helderheid over verwachtingen over en weer.

  *

  Heldere afspraken ten behoeve van verbeteringen.

   

  Een tijdelijk contract werd niet verlengend, geen vaste aanstelling, omdat we tot de conclusie kwamen dat de medewerker niet had laten zien, waarvoor hij was aangenomen.

  Het is best inspannend geweest, ik ben blij dat ik dit heb gedaan (met de hulp van Easy Personeel).” Aldus de werkgever.

  Easy Personeel houdt de vinger aan de pols door het voeren van evaluatiegesprekken na een half jaar en een nieuwe cyclus van functioenerings-/beoordelingsgesprekken te initiëren na een jaar.

 • Tuincentrum

  01-01-2013, Helma Zonneveld

  Tuincentra hebben het hard te verduren door de economisch crisis. Ook het uitblijven van de lente in 2013 doet de branche geen goed. Begin 2013 wordt Easy Personeel door het Ondernemersklankbord gevraagd mee te denken om het personeelsbestand te flexibiliseren. De eigenaar aan het woord: “Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren per week, terwijl we in rustige tijden handjes teveel hebben en in piekperiodes alle zeilen moeten bijzetten.”

  Easy adviseert een ontslagvergunning aan te vragen voor alle medewerkers en ze daarnaast allemaal een arbeidsovereenkomst aan te bieden op basis van een min-/max-overeenkomst. Het huidige aantal arbeidsuren wordt voor de helft gegarandeerd en de andere helft is op oproepbasis.

  Er worden gesprekken gevoerd met de medewerkers. De eigenaar: “Door deze gesprekken, die we samen met een adviseur van Easy met de medewerkers hebben gevoerd, zijn ze allemaal overtuigd van de noodzaak.” De meesten gaan akkoord met een beëindiging in onderling overleg en tekenen gelijktijdig met de beëindigingsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de helft van het aantal arbeidsuren. Voor de overige werknemers wordt de ontslagvergunning verleend, mede vanwege het feit dat de medewerkers inhoudelijk geen verweer voeren. Het ontslag wordt voor deze medewerkers aangezegd en ook zij krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de helft van het aantal arbeidsuren aangeboden.

  De eigenaar: “Door de professionele aanpak van Easy Personeel kunnen de medewerkers aanspraak maken op een WW-uitkering voor de uren dat wij ze niet nodig hebben en beschikken wij over de noodzakelijke flexibiliteit in onze personele bezetting.”

 • Leza Horeca & Winkelmanagement

  01-10-2012, Rien Schaper

  Eind 2011 ontmoette ik Helma Zonneveld van Easy Personeel. Omdat ik het in deze periode heel druk had en een aantal dingen op personeelsgebied niet lekker liepen, leek het mij prettig om deze zorg uit handen te geven. Wij hebben al 25 jaar een bedrijf met 10 werknemers, en tot eind vorig jaar regelde ik de personeelszaken zelf. Uitgerekend in deze tijd, kwam Easy Personeel op mijn pad en met Helma klikte het meteen.

  Reglement
  Er werd gestart met het opstellen van een personeelsreglement, waarin heldere afspraken werden vastgelegd. Het was een kwestie van geven en nemen. Hier en daar werd het wat strenger, dat was nodig, want het was teveel los zand. Aan de andere kant werd het personeel extra beloond, bijvoorbeeld voor de avond- en weekenddiensten. Het was een reglement van ruim 50 pagina’s, maar er stond geen letter teveel in. Nu hoeft er bijvoorbeeld niet meer te worden gevraagd of een medewerker recht heeft op een verhuisdag, of wat er van je verwacht wordt als je ziek bent, het staat allemaal in het reglement.

  Afscheid
  Ook werden er gesprekken gevoerd met medewerkers. Hierin konden zowel de werknemer als ik onze onvrede over en weer uitten. Deze werden begeleid door Helma. Door de tijd heen is ons bedrijf veranderd, complexer geworden, waardoor het voor sommige mensen niet zo makkelijk was om mee te gaan in de stroom. Vastgeroest gedrag zorgde op de werkvloer, en met name bij mij, voor de nodige irritaties. Met enkele medewerkers was de werksituatie bijna tot het nulpunt gedaald, dit ontnam vooral mij, maar ook mijn werknemers, veel energie en werkplezier. Twee van hen hebben op mijn verzoek een andere baan gezocht en met een andere werknemer hebben Helma en ik stevige gesprekken gehad, waardoor de situatie nu weer werkbaar is. Ik ben nu zelfs zeer tevreden over zijn prestaties.

  Functioneringsgesprekken
  Door Prisma werden functieomschrijvingen gemaakt met functiedoelen die dienden als basis voor beoordelingsformulieren. Met alle medewerkers werden gesprekken gevoerd, die werden gecoacht door Claudine Laan van Easy Personeel. Aan het eind van het gesprek werden persoonlijke doelen geformuleerd. Hierdoor kan het personeel groeien, waardoor ook ons bedrijf groeit. Iedereen weet nu weer waar hij aan toe is. Het plezier is terug, we zitten weer in een flow. Inmiddels hebben wij een nieuw pand aangekocht. We verhuizen van een industrieterrein naar een prachtig pand in de stad. We willen graag in die flow blijven zitten en hebben besloten Easy als personeelsadviseur voor ons bedrijf aan te houden. Ook worden over een half jaar de doelen van de medewerkers geëvalueerd. Claudine zal deze gesprekken weer begeleiden. Het is fijn te weten dat er een beroep kan worden gedaan op zo’n professional van Prisma P&O. Ik kan het iedereen aanraden.

   

 • De Jong Lelies

  01-10-2012, Claudine Laan

  De Jong Lelies Holland BV heeft in 2012 Easy Personeel gevraagd de functieomschrijvingen binnen de onderneming te actualiseren en voor de beoordelingsgesprekken nieuwe formulieren te ontwikkelen. Doel was om de beoordelingsgesprekken op deze manier meer structuur en inhoud te geven. Aandachtspunt tijdens deze beoordelingsgesprekken was het ontwikkelen en doel- en resultaatgericht werken van de werknemer. Om de nieuwe vorm van beoordelen onder de knie te krijgen is Prisma bij alle gesprekken aanwezig geweest. Dit is zowel door de leidinggevende en de werknemers als zeer positief ervaren. Naast het ontwikkelen van de functieomschrijvingen en de beoordelingsformulieren, zijn ook alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. Alle regelingen die we in de loop van de jaren hadden vastgelegd voor de medewerkers, zijn nu in één personeelsreglement opgesteld. Ook voor de seizoensmedewerkers zijn er overzichtelijke huisregels gemaakt.

 • POA Kantoorinrichters

  01-12-2013, Helma Zonneveld

  POA kantoorinrichters: "Service en kwaliteit zijn voor ons belangrijk" Arie Drost, eigenaar van POA aan het woord: "We hebben vier verkopers in dienst, die over het algemeen werkten in onze showroom. Ze gingen wel naar buiten, maar dan met name om producten af te leveren of service te verlenen. Helma selecteerde voor ons een jonge vent, om de bestellingen af te leveren en die ook gesprekken met klanten durft te voeren, behoeftes signaleert en op termijn het lef heeft om te verkopen." Arie vervolgt: "Voor het eerst voerden we gesprekken met de medewerkers die niet alleen gingen over salarisverhoging. Er werden voor allen duidelijke doelen gesteld. Eén verkoper gaat meer in de buitendienst, één richtte zich op de 'verloren' klanten en een creatieve verkoper ging meer aan de slag met het realiseren van totaalklanten. Er is sprake van een meer proactieve werkhouding. Er is een ambitieuze, maar te realiseren gezamenlijke omzetdoelstelling afgesproken en als we die bereiken wordt er een bonus uitgekeerd", aldus Arie. "Helma adviseerde ons niet te kiezen voor individuele targets. Dan zou iedereen voor zijn eigen gewin gaan. We willen juist de goede sfeer in het team handhaven en niet alleen gaan voor sales. We zijn juist goed in service en kwaliteit en combineren dat met een scherpe prijs. Dat willen we graag zo houden".

 • Winkelaar

  07-12-2013, Helma Zonneveld

  Easy Personeel zorgt voor doelgerichte aansturing P.W.J. Winkelaar. Easy ontwikkelde resultaatgerichte functieomschrijvingen en beoordelings- formulieren waarmee het administratiekantoor begin dit jaar gesprekken voerde met alle medewerkers. Petro: “Helma coachte mij bij de gesprekken en met name bij het formuleren van de doelen, was haar hulp zeer welkom. Ik ben al zeer tevreden over mijn medewerkers en had vooraf nauwelijks aanmerkingen op mijn personeel. Helma: “Toch werden voor alle medewerkers doelen gesteld die tot verbetering of verdere ontwikkeling leiden van de medewerkers, met als gevolg groei van het bedrijf.“ Petro: “Jazeker, zo wordt nu een start gemaakt met een papierloze administratie, nog betere dossiervorming, implementatie van een kwaliteitssysteem en het oplossen van de kwetsbaarheid door het delen van de werkzaamheden. Ook voor mijn klanten doe ik nu graag een beroep op Helma. Zij heeft haar toegevoegde waarde voor mij bewezen. Elk bedrijf in Noord-Holland, ook de kleinere, kunnen hier hun voordeel mee doen” aldus Petro.

 • Vroom Funderingstechnieken

  01-04-2010, Helma Zonneveld

  interim opdracht 
  Vroom is een bedrijf met 170 medewerkers met twee personeelsmedewerkers die parttime werken. Wij kregen de opdracht te onderzoeken welke personeelsprocessen beter konden worden georganiseerd. Men verwachtte dat het één en ander kon worden verbeterd; bij elkaar geen hele fulltime P&O-er voor 170 medewerkers, het was bijna onmogelijk dat alles goed was geregeld.

  Ik kwam er al snel achter dat de P&O-afdeling groter was dan werd aangenomen. Er was een fulltime personeelsplanner, die hand en spandiensten verleende aan de P&O medewerkster, er was een receptioniste die P&O taken oppakte, er was een salarisadministrateur en een dame voor de urenadministratie.

  Het bleek dat een groot accountantskantoor al een grootschalig onderzoek had uitgevoerd naar de interne processen. Het was niet nodig dit nog eens over te doen. Ik pakte het rapport erbij, liet mezelf verder informeren en ging aan de slag. In het rapport zaten functieomschrijvingen en een competentiemanagementsysteem, waarvan mijn P&O-hart sneller ging kloppen. Ik kon meteen aan de slag met het ontwikkelen van beoordelingsformulieren en coachte de managers bij het voeren van de gesprekken. De beoordelingen werden verwerkt in het Personeelsadministratie Systeem, waardoor de personeelsontwikkeling op elk moment meetbaar en inzichtelijk is.

  Daarnaast deed ik aanbevelingen voor het verbeteren van diverse juridische stukken; arbeidsovereenkomst, studie-overeenkomst etc. en leverde deze compleet aan. Bij het aannemen van een nieuwe medewerker vult de personeelsmedewerker alleen de variabele gegevens in. Ze hoeft zich verder nergens over te bekommeren, alle benodigde bedingen zijn standaard opgenomen in de overeenkomst. Ook wanneer medewerkers een studie willen volgen, worden goede afspraken gemaakt; rekening wordt gehouden met een terugbetalingsregeling bij uitdiensttreding, wanneer de medewerker stopt met de studie of er te lang over doet om het diploma te halen.

  De conclusie was dat een extra personeelsmedewerker niet nodig was, de processen lopen gestroomlijnd. Door deze interimklus is het personeelsbeleid afgestemd op het ondernemersbeleid, medewerkers worden beoordeeld, de personeelsontwikkeling is meetbaar en de juridische stukken zijn in orde.

 • Jan Doets America Tours

  07-12-2013, Helma Zonneveld

  Jan Doets America Tours b.v., een reisorganisatie met 45 man personeel, stond op het punt een personeelsadviseur aan te nemen op HBO niveau om de personeelsinstrumenten te ontwikkelen. Na een aanbod van Easy Personeel besloot het bedrijf er toch vanaf te zien. Een HBO personeelsadviseur zou na maximaal een jaar de personeelsinstrumenten te hebben ontwikkeld, uitgewerkt zijn. Prisma ontwikkelde de personeelsinstrumenten; een medewerker van Jan Doets kreeg een promotiekans en werd benoemd tot personeelsmedewerker. Zij werd door Prisma begeleid en is nu prima in staat de ontwikkelde instrumenten te onderhouden en de personeelsadministratie te voeren.

  Ook werd Prisma door Jan Doets gevraagd te onderzoeken welke medewerkers het best geschikt zouden zijn om diverse managementtaken op zich te nemen. Prisma ontwikkelde een tool waarmee de competenties van de daarvoor in aanmerking komende medewerkers werden gemeten; deze werden naast de benodigde competenties voor de managementtaken gelegd. Uit het onderzoek kwamen verrassende resultaten; medewerkers kwamen op posities terecht, die van te voren niet waren voorzien. Ze kregen tools aangereikt om hun nieuwe rol onder de knie te krijgen en gingen enthousiast aan de slag. Er werden tussen- en einddoelen gesteld om het functioneren in de nieuwe taak te volgen en te beoordelen. Door afspraken vast te leggen in een commitment agreement werd het project door Easy Personeel afgerond.

 • Ontslag

  07-12-2013, Helma Zonneveld

  Een bedrijf actief in een branche, die te lijden had onder de economische crisis, benaderde Easy Personeel. De eigenaar was genoodzaakt zijn bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Er werkten 5 medewerkers; 1 met een tijdelijk dienstverband en 4 in vaste dienst. Het tijdelijke dienstverband zou op korte termijn aflopen, voor de andere medewerkers werd een ontslagvergunning aangevraagd. Door een goed gesprek met de medewerkers kon de ontslagvergunning worden ingetrokken; de medewerkers toonden loyaliteit aan hun werkgever en werkten mee aan de ondertekening van een beëindigingsovereenkomst, welke door Easy Personeel werden opgesteld. Hiermee waren de medewerkers sneller uit dienst, hetgeen de werkgever kosten bespaarde.

 • Snijder Sfeerverwarming

  07-12-2013, Helma Zonneveld

  Snijder Sfeerverwarming heeft Easy Personeel ingeschakeld en gekozen voor een full-service maandabonnement. Maico Snijder is directeur/eigenaar van dit prachtige bedrijf, dat excelleert in service en kwaliteit. Toen hij het bedrijf overnam van zijn vader, schreef hij een prachtig business plan. Hij is er terecht trots op, de ambitieuze plannen te hebben waargemaakt. Het bedrijf heeft weinig last van de economische crisis. Hij benut deze periode voor het maken van keuzes en doet een beroep op zijn creativiteit. Maico merkt dat kopers zich meer bezig houden met duurzaamheid. Meer warmte en minder emissie is bij de keuze voor een haard veel belangrijker geworden, zo ervaart hij. 

   

  Snijder is een familiebedrijf. Easy Personeel heeft de opdracht gekregen formulieren te ontwikkelen, waarmee Maico zijn familieleden objectief kan beoordelen. Ook het ontwikkelen van een arbeidsovereenkomst en begeleiding bij het maken van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie staan op het programma. Bij dit bedrijf krijg je letterlijk en figuurlijk een warm gevoel.

   

 • Michelles Secretariaat

  07-12-2013, Helma Zonneveld

  Easy kreeg van Michèlles Secretariaat de opdracht om een instrument te ontwikkelen, waarmee de werknemers konden worden beoordeeld. Om de medewerkers te leren kennen, mochten wij als gast aanwezig zijn bij een werkoverleg. Daar constateerden we dat de persoonlijke betrokkenheid van de werknemers onderling zeer positief en groot was. Aandachtspunt was echter de betrokkenheid bij elkaars werk. Easy Personeel nam dit als verbeterpunt mee in de ontwikkeling van functieomschrijvingen en beoordelingsformulieren, waarmee de medewerkers werden gestuurd naar een evenwichtiger werkverdeling. Ook de kwetsbaarheid van het bedrijf, wanneer een medewerker uit zou vallen, werd daarmee aangepakt.

 • YAYA

  03-12-2013, Helma Zonneveld

  YAYA is een succesvolle damesmodezaak in Alkmaar (Mient) en in 2009 opende de eigenaresse, Femke de Kruijff, een tweede vestiging in Leeuwarden (Kleine Kerkstraat). Prisma werd gevraagd professionele arbeidsovereenkomsten en oproepcontracten te ontwikkelen voor het personeel van de nieuwe vestiging in Leeuwarden. Daarnaast werd gestart met het implementeren van de Easy PAS, ons eigen gebruiksvriendelijke Personeel Administratie Systeem, waarin o.a. het verlof en het verzuim wordt geregistreerd, waarmee digitale dossiervorming tot stand komt en het aflopen van de proeftijd en tijdelijke arbeidscontracten automatisch worden gesignaleerd. Inmiddels werkt alles naar tevredenheid en is Easy Personeel. 

 • Beëindigingsovereenkomst

  02-12-2013, Helma Zonneveld

  Werknemer Bert, 62 jaar, ruim 12 jaar in dienst bij zijn werkgever. In verband met de bedrijfsresultaten adviseert het administratiekantoor van zijn werkgever een ontslagprocedure te starten. De werkgever stapt naar het UWV voor een ontslagaanvraag, wegens bedrijfseconomische omstandigheden. U weet vast dat een dergelijke procedure veel papierwerk met zich meebrengt en tijdrovend is. Er gaan vaak 3 maanden overheen voordat de ontslagvergunning binnen is. Als de vergunning wordt afgegeven, moet nog de wettelijke opzegtermijn van drie maanden in acht worden genomen. Omdat het tegen het eind van de maand loopt, zou Bert nog vijf maanden op de loonlijst staan. Gelukkig loopt het anders; Easy Personeel spreekt met de werkgever van Bert. Nog dezelfde week wordt het ontslag in orde gemaakt door middel van een door ons opgestelde beëindigingsovereenkomst. Natuurlijk voldoet deze aan de normen, zodat Bert de komende 3 jaar in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Bert werkt graag mee; hij gaat genieten van zijn hobby’s. De werkgever is een last bespaard; deze betaalt nog vijf dagen salaris in plaats van vijf maanden.

 • Coco Beauty

  05-12-2013, Helma Zonneveld

  Voor deze schoonheidssalon met 5 vrouwen personeel, werd het personeelsbeleid geprofessionaliseerd en afgestemd op de strategie. Naast de bestaande vestiging in Alkmaar werd een tweede in Heerhugowaard geopend. In het verleden werd de salon geconfronteerd met een vertrekkende medewerker, die om de hoek een eigen salon opende. Easy ontwikkelde een nieuwe arbeidsovereenkomst met o.a. een realistisch en daardoor houdbaar concurrentiebeding en een relatiebeding. Met een promotieactie werd getracht een klantenkring op te bouwen in Heerhugowaard. Door hieraan een bonussysteem te koppelen voor het personeel en een verkooptrainer zijn programma af te laten stemmen op deze bonusdoelen, liep de agenda al snel vol. De personeelsinstrumenten (opleiding en beloning) sloten uitstekend aan op de strategie. Op advies van Easy werd een schoonheidsspecialiste gepromoveerd tot locatiemanager van de nieuwe vestiging in Heerhugowaard. Hierdoor creëert de eigenaresse ruimte en rust om binnenkort de derde vestiging te kunnen openen.