Wet verbetering Poortwachter

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat de Poortwachter-termijnen worden nagekomen.

Door een contract te sluiten met een Arbodienst worden deze verantwoordelijkheden niet overgenomen. Het is belangrijk dat de werkgever het verzuimdossier goed bijhoudt, de data agendeert en de vinger aan de pols houdt bij de Arbodienst.

Verplichtingen Wet verbetering poortwachter:

Week 1
verzuimmelding bij arbodienst

Week 6
probleemanalyse is door een bedrijfsarts opgesteld

Week 8 
plan van aanpak is opgesteld

Elke 6 weken
evaluatiegesprek tussen werkgever en werknemer (vastleggen)

Week 42
ziekmelding aan UWV

Week 52
eerstejaarsevaluatie (evalueren plan van aanpak en voortgang)

Week 67
uiterlijke week voor aanvraag vervroegde WIA-uitkering

Maand 20
opstellen re-integratieverslag door werkgever en werknemer, medische gegevens via bedrijfsarts

Maand 21
uiterlijk in week 91 aanvragen WIA uitkering door werknemer

Week 104 
laatste week loondoorbetaling, mits geen sanctie wordt opgelegd