SMART doelen stellen

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties of goede voornemens. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken,is het verstandig SMART-doelen te stellen.

SMART staat voor
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter dat de doelstelling wordt behaald.

Specifiek                                                                                                                                          Omschrijf het doel duidelijk en concreet. De betrokkenen moeten een duidelijk verband zien tussen de doelstelling en de activiteiten die van ze worden gevraagd. Naarmate de doelstelling preciezer is geformuleerd, wordt het makkelijker er invulling aan te geven.

Meetbaar                                                                                                                                                 Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is. Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Wat is er af als het af is?

Acceptabel                                                                                                                                              Is er draagvlak voor wat we doen? Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van de organisatie? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de doelstelling?

Realistisch
Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. Moeilijk bereikbare doelstellingen kan je opsplitsen in kleinere haalbare subdoelstellingen. De tussentijdse resultaten geven telkens nieuwe energie.

Tijdgebonden                                                                                                                                   Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. Met name korte-termijndoelen moeten SMART zijn. Bij lange-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk

Voorbeelden                                                                                                                                         Medio volgend jaar wil ik minimaal 10 franstalige telefonische boekingen volledig zelf afgehandeld hebben, zonder hulp van collega’s.
Over 5 jaar wil ik projectmanager zijn, verantwoordelijk voor ICT-projecten van € 100.000,-- tot € 1.000.000,--.
De winst moet volgend jaar 30% hoger zijn dan die van vorig jaar.