Arbeidsovereenkomst

Analyse

Binnen een maand na indiensttreding moet de werknemer een schriftelijke bevestiging hebben, waarin de volgende punten zijn opgenomen. Als dit wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst is daaraan voldaan.

Op te nemen in de arbeidsovereenkomst
Gegevens  van de werkgever
Gegevens van de werknemer
Locatie waar de arbeid wordt verricht
Functie of omschrijving van de aard van het werk
Tijdstip van indiensttreding
Duur van de arbeidsovereenkomst 
Vakantierechten (aantal vrije dagen)
Opzegtermijn
Beloning
Arbeidstijden
Pensioen ja/nee 

Tip
Laat de overeenkomst altijd voor aanvang van het dienstverband ondertekenen.

Daarnaast kunt u overwegen op te nemen
Nederlands recht van toepassing verklaren
CAO benoemen of uitsluiten
Proeftijd 
Overige vergoedingen (reiskosten, onkosten, studiekosten etc.)
Overwerkregeling (opties: tijd voor tijd/geld voor tijd/inherent aan het werk en daarom verdisconteerd in het salaris)
Bereidheid andere werkzaamheden te verrichten / voor anderen te werken
Vakantiegeld wanneer deze wordt uitbetaald en over welke periode (8% is wettelijk minimum)
Eventuele bonussen of provisies eventueel uitsluiten van vakantiegeld (wettelijk niet waterdicht) 
Maximaal aaneengesloten verlofdagen
Opname vakantiedagen pas na overleg en akkoord werkgever
Bovenwettelijke vakantiedagen eerst op laten nemen.
Mogelijkheid open laten de werkgever verlofdagen aan te laten wijzen.
Opbouw vakantiedagen bij ziekte beperken tot wettelijk minimum
Loondoorbetaling bij ziekte (wettelijk 70%)
Verplichtingen tijdens ziekte
Beperken loondoorbetaling wanneer ziekte door eigen toedoen tot stand is gekomen
Meewerken bezoek bedrijfsarts en re-integratie bij ziek uit dienst
Dragen bedrijfskleding / representatieve uitstraling
Bereidheid cursussen/opleidingen te volgen, in combinatie met terugbetalingsregeling
Eigendommen van werkgever blijven van werkgever, geen veranderingen aanbrengen,
Eigendommen van werkgever niet aan een ander geven, uitlenen, verhuren, misbruiken etc.
Aangifte doen bij de politie bij verlies of diefstal eigendommen van werkgever 
Teruggeven als de werkgever daarom vraagt ook bij ziekte en vakantie. 
Geheimhoudingsplicht zowel tijdens als na het dienstverband  
Nevenwerkzaamheden, voor zichzelf of voor anderen werkzaamheden verrichten zonder toestemming
Concurrentiebeding, inclusief bepaalde tijd en gebied
Beding overname personeel 
Relatiebeding inclusief tijdsbepaling  
Intellectueel-/industrieel eigendomsrecht  
Informatiebeveiliging  
Eenzijdig wijzigingsbeding  
Einde dienstverband bij bereiken AOW-leeftijd  
Boetebeding van toepassing verklaren bij overtreding van diverse bedingen