Verlofsoorten

Medewerkers melden zich wel eens ziek, omdat zij niet kunnen werken, bijvoorbeeld om te zorgen voor iemand in hun omgeving. Er is dan geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Er kan wellicht aanspraak worden gemaakt op een verlofvorm.

Gedacht kan worden aan calamiteitenverlof, kort of langdurend zorgverlof. De Wet Verbetering Poortwachter is dan niet van toepassing er is immers geen sprake van arbeidsongeschiktheid van de betreffende medewerker. 

Calamiteitenverlof

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Het calamiteitenverlof moet zo snel mogelijk worden gemeld bij de werkgever, waarbij wordt aangegeven hoelang wordt verwacht dat het verlof gaat duren. Een werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren.

Een werkgever mag achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Let op: in de cao kunnen andere afspraken staan.

Kortdurend zorgverlof

Als een medewerker een zieke in zijn of haar naaste omgeving wil verzorgen, kan de medewerker aanspraak maken op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en de betreffende medewerker is, gezien de concrete omstandigheden van het geval, de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heeft de medewerker geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kan meestal geen kortdurend zorgverlof worden opgenomen, want de zieke krijgt al verzorging.

De medewerker meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij de werkgever. De werkgever kan achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was, zoals bijvoorbeeld een afsprakenbriefje van de huisarts.

Medewerkers hebben recht op maximaal twee keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus bij een werkweek van 32 uur, kan in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof worden opgenomen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof. Medewerkers kunnen meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Het maximum aantal uren mag niet worden overschreden.

Tijdens het verlof betaalt de werkgever ten minste 70% van het salaris door echter niet minder dan het minimumloon.


Langdurend Zorgverlof

Wanneer een medewerker iemand uit zijn of haar omgeving wil verzorgen die levensbedreigend ziek is, kan de medewerker aanspraak maken op langdurend zorgverlof. Langdurend zorgverlof kan ook worden aangevraagd wanneer iemand uit zijn of haar omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat de medewerker de enige is die deze zorg kan geven.

Per 12 maanden heeft een medewerker recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Is dat 32 uur per week dan kan een medewerker dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Langdurend zorgverlof vraagt een medewerker schriftelijk aan bij de werkgever, minstens 2 weken voordat het verlof wordt opgenomen. De werkgever mag om informatie vragen om te beoordelen of er recht is op verlof. 

De werkgever hoeft het salaris niet door te betalen over de uren dat gebruik wordt gemaakt van langdurig verlof.

Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!