Klachtenprocedure

Easy Personeel staat voor kwaliteit. Wij zijn betrokken en professioneel. Onze medewerkers hebben een praktische instelling en onze cliënten kunnen rekenen op een onafhankelijke en eerlijke behandeling.

 

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening inzake de uitvoering van een opdracht vanuit Easy Personeel, dan vernemen wij dat graag. U kunt uw ontevredenheidin eerste instantie kenbaar maken bij uw contactpersoon van Easy Personeel.

Leidt dit niet tot een oplossing waarmee u tevreden bent, dan kunt u een officiële klacht indienen. U doet ons daarmee een plezier, wij kunnen daar namelijk van leren en onszelf verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk onze klachtenprocedure te volgen. Alle schriftelijke klachten worden conform deze procedure behandeld. De procedure voldoet aan de OVAL-kwaliteitseisen.


Procedure

  1. Wij stellen het op prijs als u uw klacht schriftelijk indient. Uw tekst is uitgangspunt voor de behandeling. Een mondelinge indiening kan leiden tot een verkeerde interpretatie.

U kunt de klacht schriftelijk indienen via

  • mail aan info@easypersoneel.nl. Deze mail komt terecht bij de directie van Easy Personeel.
  • door het sturen van een brief aan de Directie van Easy Personeel, Postbus 9338, 1800 GH Alkmaar
  1. Binnen twee weken ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  2. De klacht wordt binnen vier weken na indiening daarvan afgehandeld door de directie. Voor de afhandeling van de klacht wordt de betreffende medewerker gehoord.
  3. Binnen zes weken na ontvangst van de klacht wordt met u besproken hoe de kwestie wordt opgelost.
  4. Bent u niet tevreden over de afhandeling, dan kunt u dit schriftelijk of via mail aangeven. De klacht wordt dan binnen vier weken voorgelegd aan een mediator. De kosten hiervan worden gedeeld.
  5. Easy Personeel registreert de klacht en onderneemt verbeteracties om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.
  6. We streven er naar om tot een oplossing komen. Leidt het niet tot genoegdoening, dan kunt u een beroep doen op de burgerlijke rechter. Een klacht bij Easy Personeel heeft hier echter nooit toe geleid. Dat willen we graag zo houden.