Duurzame inzetbaarheid

Ouderenbeleid, gezond genieten van pensioen

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar blijven voor het bedrijf? Hoe houd je ze productief, tevreden en betrokken? Hoe voorkom je dat het verzuimpercentage omhoog gaat?

Easy Personeel gaat er mee aan de slag

Belangrijk is dat werkgever en werknemer samenwerken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Ook medewerkers zijn deelgenoot van het probleem. Het is ook (misschien wel juist) hun probleem. Zij zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun loopbaan. Wat willen zij?

Een werknemer die zich ontwikkelt is productiever, zijn loon ligt hoger, hij is gelukkiger en de organisatie is meer tevreden. Mensen die zonder werk komen te zitten, krijgen een lager inkomen, hebben vaak gezondheidsproblemen en beschikken over minder sociale contacten. Medewerkers moeten bewust worden gemaakt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid. Dat betekent niet dat ze het allemaal zelf moeten doen.

Werknemers zijn geen kostenposten, maar waardescheppers. Dat wil iedereen graag zo houden. Er wordt vaak echter pas actie ondernomen als het probleem zich al voordoet. De medewerker functioneert onvoldoende en moet al dan niet gedwongen uitstromen of wordt arbeidsongeschikt. Dan is het te laat. Het is dan ook verstandig proactief aan de slag te gaan en medewerkers die goed functioneren er ook bij te betrekken.

Zo kan de transitievergoeding worden benut om medewerkers te ontwikkelen en wordt niet gewacht deze uit te betalen bij ontslag. Als een medeweker arbeidsongeschikt wordt moet het loon gedurende twee jaar worden doorbetaald en zijn er re-integratie-inspanningen. Ook dat kost geld. Werken aan duurzame inzetbaarheid is dan ook geen kostenpost, maar een investering.

Easy Personeel maakt er werk van

Easy Personeel beschikt over een adviseur, die is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Deze inventariseert welke vraagstukken er spelen en stimuleert werkgever en werknemers om samen na te denken over duurzame inzetbaarheid, bedenkt oplossingen voor nu én in de toekomst.

De adviseur duurzame inzetbaarheid:

  1. doet onderzoek middels een bedrijfsscan, voert inzetbaarheidsgesprekken en doet gezondheidspeilingen,
  2. maakt een overzicht van de knelpunten,
  3. geeft advies en draagt concrete oplossingen aan, inclusief benodigd budget,
  4. maakt een plan van aanpak met SMART doelen en geeft aan hoe deze kunnen worden gerealiseerd en door wie,
  5. is betrokken en zet zich in bij de uitvoering (ontzorgt volledig indien gewenst),
  6. voert regelmatig voortgangsgesprekken en evalueert het plan van aanpak.

Easy Personeel pakt het professioneel aan

Easy Personeel maakt gebruik van professionele meetinstrumenten, ontwikkelt door TNO en het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid voor het Ministerie  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij de praktische toepassing niet uit het oog wordt verloren.

Toolbox duurzame inzetbaarheid

Interne overplaatsing
Demotie / promotie
Projecten / speciale opdrachten
Taak- en functieroulatie
Taakverbreding en taakverrijking
Outplacement
Loopbaanscan
Stage / detachering
Testen
Aanpassen arbeidstijden
Cursus, training, opleiding
Coaching / intervisie
Cultuurverandering, bewust worden en houden van onmogelijkheden binnen bedrijf
Implementeren van beoordelingscyclus
Sturen op resultaat
Prestatiebeloning
Persoonlijk Inzetbaarheids Plan PIP
Persoonlijk Ontwikkel Plan POP
Ergonomische hulpmiddelen
Voorlichting veilig tillen e.d.
Fysiotherapeut
Persoonlijke coach
Psycholoog
Verlofmogelijkheden
Vervroegd pensioenmogelijkheden
Voedingsadvies
Vertrouwenspersoon
Mediation
Mindfullness
Stimuleren tot bewegen
Sport- fitnessfaciliteiten
Veiligheidsmaatregelen
Werkplekonderzoek
Financiële regelingen
Thuiswerken
Mentorschap
Gedrag en drijfverenanalyse
Opstellen CV
Sollicitatietraining
Verzuimbegeleiding
Versneld inzetten 2e spoor re-integratie
Netwerkmogelijkheden
Inzetten Social Media
Intervisie
etc.