Personeelsadviseur voor het MKB

Praktisch, professioneel en betaalbaar

Welke personeelskwestie er ook speelt, wij lossen het op! 

Easy personeel is dé personeelsadviseur voor het MKB in Noord Holland. We begeleiden bij functionerings-/beoordelingsgesprekken, ziekteverzuim, ontslag, lastige waarschuwingsgesprekken, bij arbeidsconflicten (mediation), outplacement en tweede spoor re-integratie. Maar ook adviseren wij medewerkers gezond te laten werken tot aan het pensioen. Kan dat niet binnen het bedrijf, dan zoeken we naar andere oplossingen.

We beschikken over een schat aan HRM / personeelsdocumenten, die voor u op maat worden gemaakt. Ook kunt u bij ons terecht voor arbeidsjuridisch advies, arbeidsvoorwaarden en beloningsstructuren.

Praktisch

We zijn vooral praktisch ingesteld. We geven niet alleen adviezen, maar bieden oplossingen. Daarbij kunt u rekenen op begeleiding bij de implementatie. 

Betaalbaar

Het MKB vooruit helpen, is onze passie, uw tevredenheid onze beloning. Daar betaalt u natuurlijk voor maar geld is niet onze drijfveer. Bedrijven kunnen op ons rekenen voor een uur, één of enkele dagen, voor een project of op interim- of abonnementsbasis.

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. 

Bel ons gerust of druk op de HELP-button. 

   
help personeel                                     
   

Actualiteiten:

 • Ontslag omdat de VOG niet komt

  Een werkgever wilde van een werknemer af omdat hij geen VOG kon/wilde leveren en vroeg de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

   

  Verwijtbaar gehandeld.

  Jos was ICT-beheerder van een school en was verplicht een VOG te overleggen. Ondanks herhaalde verzoeken van de directeur kon hij geen VOG overleggen. Omdat Jos geen openheid had gegeven over het (niet-)verkrijgen van een VOG, wilde de school niet met hem verder en diende een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Volgens de school had de werknemer ‘verwijtbaar gehandeld’. Verwijtbaar handelen is één van de wettelijke ontslaggronden.

  Ook met strafblad is VOG mogelijk

  De gang van zaken.

  Na de aanvraag van een VOG wordt een onderzoek ingesteld naar het justitieel verleden van de aanvrager. Vervolgens wordt een belangenafweging gemaakt waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de aard van de functie en het risico voor de samenleving.

  De functie maakt het verschil.

  Volgens de kantonrechter kan een aanvrager op voorhand niet inschatten of hij een VOG krijgt, ook al heeft hij een strafblad. Zo is het denkbaar dat een productiemedewerker een VOG krijgt ondanks een veroordeling voor ontucht, terwijl dat voor een medewerker van een kinderdagverblijf anders ligt. 

  VOG verplicht op basis van de wet

  Toch ontslag.

  De kantonrechter stelt vast dat een school op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs geen docenten en onderwijsondersteunend personeel in dienst mag nemen die geen VOG hebben. Ook een ICT-beheerder mag niet zonder VOG op een school werken. Deze situatie is vergelijkbaar met die van een buitenlandse werknemer die geen tewerkstellingsvergunning heeft (een voorbeeld dat de minister noemde als mogelijke reden voor ontslag). Daarom wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek van de school toch toe zonder de werknemer een vergoeding toe te kennen.

  Hoe doet u dat beter?

  Ontbindende voorwaarde.

  De school had moeten weten dat Jos alleen maar in dienst kon worden genomen als hij een VOG zou kunnen overleggen. Desondanks heeft de school hem pas na zijn indiensttreding verzocht om een VOG aan te vragen. Omdat een VOG-aanvraag even kan duren, gebeurt het wel vaker dat een werknemer alvast begint voordat het duidelijk is of de VOG wordt verstrekt. Neem in zo’n geval een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op, die inhoudt dat het dienstverband van rechtswege eindigt als de werknemer voor een bepaalde datum geen VOG kan overleggen. Als de school zo’n ontbindende voorwaarde in het arbeidscontract had opgenomen, was het dienstverband automatisch geëindigd en had de school zich de kosten en moeite van een procedure kunnen besparen.

 • Meer verlof voor kersverse vaders

  Hoe zit het precies met kraam- of vaderschapsverlof wanneer de partner is bevallen en geldt het ook voor een vrouwelijke partner?

   

  Recht op kraamverlof.

  Een werknemer heeft in de eerste plaats recht op twee dagen betaald kraam- of vaderschapsverlof wanneer de partner is bevallen. Dit geldt ook voor een werkneemster die met de moeder is getrouwd, met haar samenwoont of haar geregistreerde partner is.

  Wanneer kraamverlof opnemen?

  De regels onderscheiden hier twee situaties:

  1. thuisbevalling. Als de bevalling thuis heeft plaatsgevonden, kan de werknemer het kraamverlof binnen vier weken na de bevalling opnemen;

  2. bevalling in het ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis kan het verlof binnen vier weken nadat de baby is thuisgekomen, worden opgenomen.

  Snel duidelijkheid.

  De werknemer moet u na de bevalling zo snel mogelijk laten weten wanneer hij het verlof op wil nemen. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer fulltime of parttime werkt.

  Meerlingen?

  Bij de geboorte van een meerling heeft een werknemer geen recht op extra kraamverlof.

  Ouderschapsverlof opnemen?

  Direct na de bevalling kan de werknemer nog drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. In totaal heeft hij dan recht op vijf dagen verlof na de bevalling. U mag hem dit verlof weigeren.

  Eigen rekening.

  Deze drie dagen worden van het totale ouderschapsverlof (26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt) afgetrokken. De werknemer meldt het verlof minstens twee maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij u. Het overige ouderschapsverlof kan op een later moment worden opgenomen. Sommige cao’s kennen afwijkende afspraken over eventuele loondoorbetaling. Check daarom uw cao.

  Wie is de partner van de moeder?

  Kraamverlof en ouderschapsverlof zijn bedoeld voor de partner van de moeder. Dit is doorgaans de vader van de baby. Als partner wordt beschouwd degene die:

  • met de moeder is getrouwd;

  • haar geregistreerde partner is;

  • ongehuwd met haar samenwoont;

  • haar kind erkent.

  Wat gaat er veranderen?

  Van twee naar vijf betaalde dagen.

  Het kabinet wil in 2019 het kraamverlof uitbreiden van twee naar vijf (betaalde) dagen. Het uitgangspunt is dat er geen financiële redenen mogen zijn om het kraamverlof niet op te nemen. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd.

  De uitvoering.

  Als werkgever kunt u het kraamverlof straks aanvragen bij het UWV. Het UWV verzorgt een automatische verwerking van deze aanvragen om een goede en vlotte uitvoering te verzekeren. Daarnaast dient het UWV de beschikking te krijgen over de benodigde persoonsgegevens. Het is de bedoeling dat de uitbreiding van het kraamverlof vanaf 1 januari 2019 ingaat.

 • Verbod privégebruik auto van de zaak

  Een verbod privégebruik auto alleen is volgens de rechter onvoldoende om de bijtelling voor privégebruik te voorkomen. 

   

  Hoe zat dat ook alweer?

  Stelt u als werkgever een auto ter beschikking aan uw werknemers, dan moet deze auto worden bijgeteld als loon, tenzij u en de werknemer kunnen bewijzen dat de auto niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis voor privédoeleinden wordt gebruikt of als u beschikt over een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’. Een van de manieren om te bewijzen dat er geen sprake is van privégebruik, is dus het zogenaamde verbod op privégebruik.

  Verbod op privégebruik

  Hoe zit dat?

  Wanneer u met een werknemer afspreekt dat hij de auto niet voor privédoeleinden mag gebruiken en u controleert of dit verbod wordt nageleefd, dan is dit voldoende om te bewijzen dat er geen sprake is van privégebruik.

  Toch ging het mis.

  Onlangs speelde het volgende, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26.08.2016. Een thuiszorginstelling met ongeveer 90 medewerkers had negen auto’s. Deze auto’s werden door de medewerkers afwisselend gebruikt. Aan het begin van de dienst haalden zij de auto op. Wie welke auto meehad en voor hoeveel kilometer, werd niet geregistreerd. Na de dienst leverde de berijder de sleutel weer in (eventueel hing hij deze zelf terug in het sleutelkastje). Tanken kon met een tankpasje van de werkgever. Ook hiervan werd niets bijgehouden. Omdat men geen kilometerstanden hoefde door te geven, was het onmogelijk om te zien hoeveel er in een periode met de auto was gereden. Soms mocht de auto mee naar huis omwille van de werkzaamheden. De werkgever (de zorginstelling) had meegedeeld dat de werknemers de auto niet privé mochten gebruiken, maar dit was niet bij iedereen schriftelijk vastgelegd.

  Er gold toch ook een sanctie?

  Dat klopt. Werd de auto wel privé gebruikt, dan was er een boete verschuldigd en volgde er een waarschuwing. Dit leidde echter niet tot strengere controles. De rechter oordeelde dat er hier dus wel degelijk sprake was van privégebruik. Nu er geen of nauwelijks controle plaatsvond op het gebruik, was er te weinig bewijs voor het ontbreken van privégebruik. Het werd de werkgever ook aangerekend dat zij na constatering van privégebruik geen extra maatregelen had genomen. Bovendien kon de Belastingdienst met foto’s bewijzen dat de auto’s gesignaleerd waren op plekken die niet zakelijk verantwoord konden worden.

  Hoe voorkomt u zulk gedonder?

  Beter doen.

  Zorg dat u het beter voor elkaar heeft dan de thuiszorginstelling:

  • zorg voor een schriftelijke verbodsbepaling;
  • zorg dat u ten minste registreert wie wanneer welke auto heeft en dat brandstofaankopen per auto geregistreerd worden;
  • controleer bij meldingen van boetes of schades of de plek en tijd zakelijk zijn (vraag de berijder om een toelichting!);
  • heeft u redenen om te vermoeden dat de auto’s toch privé worden gebruikt? Ga dan strenger controleren door bijv. het aantal kilometers per dag te laten noteren en steekproefsgewijs na te gaan of dat logisch is gezien de werkzaamheden;
  • zorg dat u deze controles ook beschikbaar houdt voor een eventuele belastingcontrole.
  Hanteert u een verbod op privégebruik van de auto van de zaak? Zorg dan dat u voldoende toeziet en controleert op het daadwerkelijke gebruik door bijvoorbeeld te registreren welke werknemer wanneer welke auto gebruikt. Alleen dan hoeft u niet bij te tellen.